Supervisie

 

“De zin van het bestaan is de belangrijkste motivatie voor de mens in zijn leven.

Ieder mens heeft zijn eigen specifieke roeping of levenstaak. Alleen jijzelf kunt en moet deze vervullen, anders wordt jouw zin van het bestaan niet bevredigd.”

– Victor Frankl –

 

VisieWerkwijze

Supervisie | wat is het?

Supervisie is een begeleidingsvorm die gericht is op je persoonlijk functioneren in je werk. Want in je werk neem je jezelf als persoon mee. Reflectie is daarbij het kernwoord waarbij je leert om naar jezelf te kijken in relatie tot je werk. Juist in mensgerichte beroepen is het van belang om blijvend te reflecteren op je eigen leervragen en je werkervaringen. 

  • Waarom doe ik op de werkvloer zoals ik doe?
  • Waarom voel en denk ik, zoals ik voel en denk?
  • Waarom irriteer ik me altijd zo in contact met die ene persoon?
  • Wat maakt dat ik zo gedreven of juist passief ben?
  • Wat zorgt ervoor dat ik zo vaak vastloop in die bepaalde situatie of wat maakt dat ik een vast patroon blijf hangen?

In supervisie sta je stil bij wat jou bezig houdt en verken je wat je onderliggende gevoelens en verlangens zijn in een bepaalde werksituatie. Ook onderzoek je wat voor jou werkelijk waardevol is. Je leert vanuit verschillende perspectieven naar situaties te kijken en daar betekenis aan te geven. Daarbij is begripvolle aanvaarding voor wat er in je leeft belangrijk. Dat wat nog aan gedachten en gevoelens verborgen is, krijgt ruimte om aan het licht te komen. Zo verwerf je vrijheid om anders met situaties om te gaan en keuzes te maken om op een betekenisvolle manier de dialoog met anderen aan te gaan.

Supervisie is een (individueel) leerproces dat langere tijd en meerdere bijeenkomsten vraagt. Als supervisor stel ik vragen, zodat jij straks die vragen aan jezelf gaat stellen. Na elke sessie schrijf je een reflectieverslag, waarin je je leerrendement en je procesgang verwoordt.

Tijdsinvestering

Een volledig supervisietraject bestaat idealiter uit tien gesprekken of meer. Sommige supervisanten kiezen voor een kortere reeks gesprekken of voor een eenmalig supervisiegesprek.

Een individueel supervisiegesprek duurt maximaal anderhalf uur. Als er twee supervisanten meedoen (triade) duurt een zitting twee uur. Bij drie supervisanten (groepssupervisie) duurt een zitting twee en half uur.

Naast de sessies is er de nodige voorbereidingstijd nodig voor het schrijven van een reflectieverslag en een werkinbreng. Een werkinbreng is iets wat je in je werk hebt meegemaakt, iets wat je bezighoudt en waarin je door supervisie je verder in wilt ontwikkelen.

Samenwerken

Samenwerken heeft alles te maken met de ander vertrouwen geven en zelf betrouwbaar zijn. Hierin spelen thema’s als verantwoordelijkheid, autonomie en wederzijds respect een rol. Samenwerking vanuit verbinding is gebaseerd op waardering en respect voor de onderlinge verschillen in plaats van ze te bestrijden. De uitdaging ligt erin om de verschillen onder ogen te zien en er samen de dialoog over te voeren. Zo kunnen de verschillen in samenwerking een plek krijgen, waardoor je onderlinge relatie en de organisatie kunnen opbloeien.

Omgaan met verschillen

Ieder mens heeft persoonlijke belangen en wenst dat een ander rekening houdt met deze belangen en dat deze belangen er bij de ander toe doen. Onze persoonlijke belangen en verlangens onderscheidt ons van anderen. We zijn anders en we willen vaak ook iets anders. Dat is eigen aan het menselijk bestaan. Hierdoor komen we in relatie met elkaar onvermijdelijk in aanraking met belangentegenstellingen. Conflicten kunnen we duiden als tegengestelde belangen. Er dient dan een afweging plaats te vinden in de relatie, zodanig dat ieder zich gehoord en rechtvaardig bejegend weet. In een constructieve dialoog doen we de ander recht en wordt ons recht gedaan.

Keuzestress

Wat moet ik doen? Wat mag ik kiezen? Veel mensen ervaren in het kiezen vóór A alsof ze daarmee kiezen tégen B. Terwijl ‘kiezen’ vaak meer gaat over voorrangsregels. Over trouw zijn. Of je loyaliteit willen geven aan iets of iemand, omdat hij of zij jouw trouw verdiend heeft. Zo krijgt keuze A voorrang op keuze B. Een keuze maken is niet altijd gemakkelijk, omdat allerlei onderliggende factoren kunnen mee spelen. Soms hebben we die voor onszelf niet eens zo helder, zoals irreële gedachten of onuitgesproken verwachtingen. Stil staan bij wat ons bezig houdt en onderzoeken wat ons in beweging zet, helpt hierbij.

Wat biedt Praktijk Hineni?

Praktijk Hineni biedt begeleiding bij relatieproblemen (met partner, gezin, familie, werk, etc.), communicatie, identiteit, stress en burn-out klachten, angst en onzekerheid, somberheid en depressieve klachten, eenzaamheid, lichamelijke klachten door spanning en stress, verlies en rouw (door overlijden, ziekte of onvervulde wensen, zoals kinderloosheid), verbeteren van de kwaliteit van je leven, zelfbeeld en eigenwaarde, assertiviteit, moeite met het hanteren van grenzen, zingevingsvragen, etc.

2 + 3 =

Wees vrij!

Wees vrij! Er is geen weg naar duurzame vreugde anders dan door de bereidheid je pijn te herkennen, erkennen en verkennen. Je kunt niet welkom heten zonder afscheid te nemen. Emoties - welke ook - zijn beweging. Ernaartoe bewegen, erdoorheen leren ademen en er woorden aan leren geven, vormen de waarheid die je vrij maakt. Zolang je blijft vechten tegen wat er is, strijd blijft voeren met wat gevoeld wil worden, ben je geketend op de plek waar je diep van binnen niet meer wilt zijn. Spreek je uit, al kreeg je nog zo vaak het deksel op de neus. Leer jezelf welkom heten, al was er nog zo veel afwijzing. Nieuwe veiligheid ontstaat voor je door meer emotionele risico's te nemen, niet minder. Je kwetsbaarheid is de sleutel die in je zak zit en die je verbindt met anderen, zonder wie je het niet klaarspeelt. Maak de keuze. Leer te rouwen. Verlaat je gevangenis. En wees vrij! (Bron: Jakob van Wielink) 

Contactgegevens

Praktijk Hineni:

Ma: 9.00-16.30 uur
Di: 9.00-16.30 uur
Do: 9.00-16.30 uur

Praktijkadres:

Loolaan 37
7314 AB
Apeldoorn